fbpx
Unia Europejska

Projekty UE/B+R

Projekt dot. opracowania w ramach prac B+R nowego produktu w postaci innowacyjnej w skali międzynarodowej blachodachówki modułowej zintegrowanej z fotowoltaiką (ETILE) służącej do produkcji energii elektrycznej przez prosumentów. Planowana do opracowania blachodachówka stanowi innowację w skali świata, a zarazem przełom na rynku energetyki prosumenckiej co potwierdza opinia o innowacyjności wydana przez Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej

ETILE będzie posiadała istotne przewagi konkurencyjne w stosunku do najlepszych obecnie na rynkach światowych rozwiązań (dachówki ceramiczne zintegrowane z panelami fotowoltaicznymi firmy ON, CENTROPOL SJ (pod marką FOTTON) oraz Heda Solar). Przewagi konkurencyjne planowanego do opracowania produktu występują na poziomie kluczowych parametrów technicznych

Wartość projektu: 3 344 412,44 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 456 810,14 zł

Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Celem projektu jest przeprowadzenie prac, w wyniku których opracowany zostanie innowacyjne, wielomodułowe pokrycie dachowe i fasadowe z systemem montażowym opartym o rewolucyjny fotowoltaiczny panel kompozytowy. Z panelu ma być wyeliminowane szkło przy zachowaniu jego cech – przepuszczaniu promieni słonecznych, oraz niwelacji wad: słabej wytrzymałości, wysokiej wagi oraz rozpraszaniu części promieniowania. System BSS ma generować o 9% więcej energii, niż tradycyjne panele PV. Panel ma lepiej odprowadzać ciepło, niż panele szklane, dzięki czemu generacja energii w okresach letnich będzie bardziej zoptymalizowana.

Wartość projektu: 9 997 720.59 zł

Dofinansowanie: 7 076 673.53 zł

Konkurs Ścieżka dla Mazowsza

 

Projekt dotyczy opracowania nowej innowacyjnej w skali międzynarodowej modułowej fasady fotowoltaicznej o wysokiej sprawności w technologii Concentrated Photovoltaics – EleWall, służącej poza swym standardowym przeznaczeniem do produkcji energii elektrycznej, a także do ogrzewania budynku lub/i wody. Rozwiązanie będzie odpowiadało na zapotrzebowanie rynkowe branży budowlanej, zwłaszcza Building Integrated Photovoltaics (BIPV).

EleWall będzie atrakcyjną alternatywą dla deweloperów i architektów zainteresowanych montażem tradycyjnych fasad lub tradycyjnych paneli fotowoltaicznych na budynkach biurowych i wielomieszkaniowych. Produkt swoim odbiorcom zapewni dodatkowe korzyści – tym poszukującym pokrycia fasadowego zagwarantuje wytwarzanie energii elektrycznej i możliwość odzyskiwania energii cieplnej na potrzeby budynku, a odbiorcom zainteresowanym generowaniem prądu i odzyskiwaniem energii cieplnej nowoczesne pokrycie fasadowe. Dodatkowo EleWall charakteryzuje się wysoką sprawnością i modułową budową, co pozwoli szybko zamontować ją na każdym, nie tylko nowym budynku w przeciwieństwie do paneli fasadowych dostępnych na rynku.

Wartość projektu: 5 970 492,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 204 169,00 zł

Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: UG-PMT/3398/1N/2022-USA.

————————-
Electrotile Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań fotowoltaicznych na rynek Stanów Zjednoczonych, skutkujące opracowaniem strategii i jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Electrotile Sp. z o.o. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 150.000 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 150.000 PLN.

 

 

As part of the project, a demonstrator for the EleWall factory will be built – an innovative photovoltaic facade with a capacity of over 50 MW / year.
EleWall has advantages over competing solutions in the form of: higher power achieved, among others thanks to the introduced innovations. EleWall also has a competitive advantage resulting from its technical parameters – it is a product from the BIPV sector used to obtain electricity from building facades.
Contrary to the competition, EleWall can be used in both new and old buildings as it is available in 2 versions: self-supporting and façade-mounted. In addition, EleWall, unlike the competition, will be able to be placed on window openings thanks to its “shutter” structure.

In phase 2 of the project, innovative elements of the production line will be developed: a matrix for lamination of PV modules and a device for connecting PV modules with metal profiles, which will eliminate the narrowest bottlenecks in the production process and enable the achievement of the assumed capacity of 50 MW / year.
Then a prototype of the EleWall production line will be created.
The multiplication of the number of selected devices is to eliminate the remaining bottlenecks. The correctness of the assumptions made will be verified during tests of EleWall elements produced with the use of the prototype.

In phase 3 of the project, a demonstrator of the EleWall automatic production line with a capacity of over 50 MW / year will be built. It was assumed that it will consist of 3 production photovoltaic threads and 1 production thread of metal elements. The correctness of the assumptions will be verified again by testing the elements produced with the use of the demonstrator.
If it is possible to achieve a very high repeatability of the obtained elements produced with the use of the demonstrator, the project assumptions will be confirmed and the product, after certification, will be available for sale.

Value of the project: PLN 49 432 278,00
Funds contribution: PLN 30 765 304,30

The project was implemented as part of the New Energy Technologies Competition II


[PL]
W ramach projektu zostanie zbudowany demonstrator fabryki EleWall – innowacyjnej fasady fotowoltaicznej o wydajności powyżej 50 MW/rok.
EleWall posiada przewagi w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań w postaci: wyższej mocy osiągniętej m.in. za sprawą wprowadzonych innowacji. EleWall posiada też przewagę konkurencyjną wynikającą z jego parametrów technicznych – jest to produkt z sektora BIPV służący do pozyskiwania energii elektrycznej z fasad budynków.
W przeciwieństwie do konkurencji EleWall może być stosowany zarówno na nowych, jak i starych budynkach, ponieważ jest dostępny w 2 wersjach: samonośnej i montowanej do fasady budynku. Dodatkowo EleWall w przeciwieństwie do konkurencji będzie mógł być umieszczany na otworach okiennych dzięki swojej „żaluzjowej” konstrukcji.

W fazie 2 projektu opracowane zostaną innowacyjne elementy linii produkcyjnej: matryca do laminacji modułów PV i urządzenie do łączenia modułów PV z metalowymi profilami, które pozwolą wyeliminować najwęższe gardła w procesie produkcyjnym i umożliwić osiągnięcie zakładanej wydajności 50 MW/rok. Następnie stworzony zostanie prototyp linii produkcyjnej EleWall. Zwielokrotnienie liczby wybranych urządzeń ma pozwolić wyeliminować pozostałe wąskie gardła. Prawidłowość przyjętych założeń zostanie zweryfikowana podczas testów elementów EleWall wyprodukowanych przy użyciu prototypu.

W fazie 3 projektu zbudowany zostanie demonstrator automatycznej linii produkcyjnej EleWall o wydajności powyżej 50 MW/rok. Założono, że będzie on się składał z 3 produkcyjnych nitek fotowoltaicznych i 1 produkcyjnej nitki elementów metalowych. Prawidłowość założeń zostanie ponownie zweryfikowana poprzez przeprowadzenie testów elementów wyprodukowanych przy użyciu demonstratora. Jeśli uda się osiągnąć bardzo wysoką powtarzalność uzyskanych elementów wyprodukowanych przy użyciu demonstratora potwierdzone zostaną założenia projektu i produkt po certyfikacji będzie mógł zostać wprowadzony do sprzedaży.

Wartość projektu: PLN 49 432 278,00
Wkład funduszy: PLN 30 765 304,30

Projekt realizowany w ramach Konkursu Nowe technologie w zakresie energii II.

pl_PL