fbpx
Unia Europejska

Projects UE/R&D

The project concerns the development of a new product in the form of an internationally innovative modular metal roofing tile integrated with photovoltaics (ETILE) for the production of electricity by prosumers, as part of R&D work. The sheet metal roofing tile planned for development is an innovation on a global scale and a breakthrough in the prosumer energy market, as confirmed by the opinion on innovation issued by the Faculty of Mechanical Engineering of the Wroclaw University of Technology

ETILE will have significant competitive advantages over the best solutions currently on the world markets (ceramic roof tiles integrated with photovoltaic panels from ON, CENTROPOL SJ under the FOTTON brand and Heda Solar). Competitive advantages of the product planned for development occur at the level of key technical parameters

Value of the project: PLN 3,344,412.44
European Funds contribution: PLN 2,456,810.14

Measure 1.1: R&D projects of enterprises Sub-measure 1.1.1: Industrial research and development works carried out by enterprises of the Operational Program Intelligent Development 2014-2020

 

The aim of the project is to carry out work that will result in the development of an innovative multi-modular roofing and façade covering with a mounting system based on a revolutionary photovoltaic composite panel. Glass is to be eliminated from the panel while preserving its characteristics – transmitting sunlight, and offsetting its disadvantages: poor strength, high weight and scattering of some of the radiation. The BSS system is expected to generate 9% more energy than traditional PV panels. The panel is expected to dissipate heat better than glass panels, so energy generation during summer periods will be more optimized.

Project value: PLN 9,997,720.59

Co-financing: 7,076,673.53 PLN

Competition Path for Mazovia

 

The project concerns the development of a new internationally innovative high-efficiency Concentrated Photovoltaics – EleWall modular photovoltaic façade, serving in addition to its standard purpose to produce electricity, and also to heat a building and/or water. The solution will meet the market demand of the construction industry, especially Building Integrated Photovoltaics (BIPV).

EleWall will be an attractive alternative for developers and architects interested in installing traditional facades or traditional photovoltaic panels on office and multi-tenant buildings. The product will provide its customers with additional benefits – those looking for a façade covering will be guaranteed electricity generation and the ability to recover thermal energy for the building, while customers interested in electricity generation and thermal energy recovery will be guaranteed a modern façade covering. In addition, EleWall is characterized by its high efficiency and modular design, which will allow it to be quickly installed on any building, not just new ones, unlike facade panels available on the market.

Project value: PLN 5,970,492.50

European Funds contribution: PLN 4,204,169.00

Measure 1.1: R&D projects of enterprises Sub-measure 1.1.1: Industrial research and development work carried out by enterprises of the Intelligent Development Operational Program 2014-2020.

 

The project is co-financed by the European Regional Development Fund under Priority Axis III – Support for innovation in enterprises; Measure: 3.3.
Support for promotion and internationalisation of innovative enterprises, of the Operational Programme Intelligent
Development 2014-2020; Contract no: UG-PMT/3398/1N/2022-USA.

————————-
Electrotile Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań fotowoltaicznych na rynek Stanów Zjednoczonych, skutkujące opracowaniem strategii i jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Electrotile Sp. z o.o. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 150.000 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 150.000 PLN.

 

 

As part of the project, a demonstrator for the EleWall factory will be built – an innovative photovoltaic facade with a capacity of over 50 MW / year.
EleWall has advantages over competing solutions in the form of: higher power achieved, among others thanks to the introduced innovations. EleWall also has a competitive advantage resulting from its technical parameters – it is a product from the BIPV sector used to obtain electricity from building facades.
Contrary to the competition, EleWall can be used in both new and old buildings as it is available in 2 versions: self-supporting and façade-mounted. In addition, EleWall, unlike the competition, will be able to be placed on window openings thanks to its “shutter” structure.

In phase 2 of the project, innovative elements of the production line will be developed: a matrix for lamination of PV modules and a device for connecting PV modules with metal profiles, which will eliminate the narrowest bottlenecks in the production process and enable the achievement of the assumed capacity of 50 MW / year.
Then a prototype of the EleWall production line will be created.
The multiplication of the number of selected devices is to eliminate the remaining bottlenecks. The correctness of the assumptions made will be verified during tests of EleWall elements produced with the use of the prototype.

In phase 3 of the project, a demonstrator of the EleWall automatic production line with a capacity of over 50 MW / year will be built. It was assumed that it will consist of 3 production photovoltaic threads and 1 production thread of metal elements. The correctness of the assumptions will be verified again by testing the elements produced with the use of the demonstrator.
If it is possible to achieve a very high repeatability of the obtained elements produced with the use of the demonstrator, the project assumptions will be confirmed and the product, after certification, will be available for sale.

Value of the project: PLN 49 432 278,00
Funds contribution: PLN 30 765 304,30

The project was implemented as part of the New Energy Technologies Competition II


[PL]
W ramach projektu zostanie zbudowany demonstrator fabryki EleWall – innowacyjnej fasady fotowoltaicznej o wydajności powyżej 50 MW/rok.
EleWall posiada przewagi w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań w postaci: wyższej mocy osiągniętej m.in. za sprawą wprowadzonych innowacji. EleWall posiada też przewagę konkurencyjną wynikającą z jego parametrów technicznych – jest to produkt z sektora BIPV służący do pozyskiwania energii elektrycznej z fasad budynków.
W przeciwieństwie do konkurencji EleWall może być stosowany zarówno na nowych, jak i starych budynkach, ponieważ jest dostępny w 2 wersjach: samonośnej i montowanej do fasady budynku. Dodatkowo EleWall w przeciwieństwie do konkurencji będzie mógł być umieszczany na otworach okiennych dzięki swojej „żaluzjowej” konstrukcji.

W fazie 2 projektu opracowane zostaną innowacyjne elementy linii produkcyjnej: matryca do laminacji modułów PV i urządzenie do łączenia modułów PV z metalowymi profilami, które pozwolą wyeliminować najwęższe gardła w procesie produkcyjnym i umożliwić osiągnięcie zakładanej wydajności 50 MW/rok. Następnie stworzony zostanie prototyp linii produkcyjnej EleWall. Zwielokrotnienie liczby wybranych urządzeń ma pozwolić wyeliminować pozostałe wąskie gardła. Prawidłowość przyjętych założeń zostanie zweryfikowana podczas testów elementów EleWall wyprodukowanych przy użyciu prototypu.

W fazie 3 projektu zbudowany zostanie demonstrator automatycznej linii produkcyjnej EleWall o wydajności powyżej 50 MW/rok. Założono, że będzie on się składał z 3 produkcyjnych nitek fotowoltaicznych i 1 produkcyjnej nitki elementów metalowych. Prawidłowość założeń zostanie ponownie zweryfikowana poprzez przeprowadzenie testów elementów wyprodukowanych przy użyciu demonstratora. Jeśli uda się osiągnąć bardzo wysoką powtarzalność uzyskanych elementów wyprodukowanych przy użyciu demonstratora potwierdzone zostaną założenia projektu i produkt po certyfikacji będzie mógł zostać wprowadzony do sprzedaży.

Wartość projektu: PLN 49 432 278,00
Wkład funduszy: PLN 30 765 304,30

Projekt realizowany w ramach Konkursu Nowe technologie w zakresie energii II.

en_GB