fbpx
Unia Europejska

Proyectos UE/I+D

El proyecto se refiere al desarrollo de un nuevo producto en forma de teja metálica modular integrada con energía fotovoltaica (ETILE), innovadora a escala internacional, para la producción de electricidad por prosumidores, en el marco de los trabajos de I+D. La teja metálica que se prevé desarrollar constituye una innovación a escala mundial y un gran avance en el mercado de la energía para prosumidores, como confirma el dictamen sobre innovación emitido por la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica de Breslavia.

ETILE tendrá importantes ventajas competitivas frente a las mejores soluciones existentes actualmente en los mercados mundiales (tejas cerámicas integradas con paneles fotovoltaicos de ON, CENTROPOL SJ bajo la marca FOTTON y Heda Solar). Las ventajas competitivas del producto cuyo desarrollo está previsto se producen a nivel de parámetros técnicos clave

Valor del proyecto: 3.344.412,44 PLN
Contribución de los Fondos Europeos: PLN 2.456.810,14

Medida 1.1: Proyectos de I+D de las empresas Submedida 1.1.1: Trabajos de investigación y desarrollo industrial realizados por las empresas del Programa Operativo Desarrollo Inteligente 2014-2020

 

El objetivo del proyecto es llevar a cabo trabajos que den lugar al desarrollo de una innovadora cubierta multimodular para tejados y fachadas con un sistema de montaje basado en un revolucionario panel compuesto fotovoltaico. Se trata de eliminar el vidrio del panel conservando sus características -transmisión de la luz solar- y compensando sus inconvenientes: escasa resistencia, elevado peso y dispersión de parte de la radiación. Se espera que el sistema BSS genere un 9% más de energía que los paneles fotovoltaicos tradicionales. Se espera que el panel disipe mejor el calor que los paneles de vidrio, por lo que la generación de energía durante los periodos estivales estará más optimizada.

Valor del proyecto: PLN 9.997.720,59

Cofinanciación: 7.076.673,53 PLN

Trayectoria competitiva de Mazovia

 

El proyecto se refiere al desarrollo de una nueva fachada fotovoltaica modular EleWall de alta eficiencia fotovoltaica concentrada, innovadora a escala internacional, que sirve, además de para producir electricidad, para calentar un edificio y/o agua. La solución responderá a la demanda del mercado de la industria de la construcción, especialmente de la fotovoltaica integrada en edificios (BIPV).

EleWall será una alternativa atractiva para promotores y arquitectos interesados en instalar fachadas tradicionales o paneles fotovoltaicos tradicionales en edificios de oficinas y de varios pisos. El producto proporcionará a sus clientes ventajas adicionales: quienes busquen un revestimiento de fachada tendrán garantizada la generación de electricidad y la posibilidad de recuperar energía térmica para el edificio, mientras que los clientes interesados en la generación de electricidad y la recuperación de energía térmica tendrán garantizado un revestimiento de fachada moderno. Además, EleWall se caracteriza por su alta eficiencia y su diseño modular, que permitirá instalarlo rápidamente en cualquier edificio, no sólo en los nuevos, a diferencia de los paneles de fachada disponibles en el mercado.

Valor del proyecto: PLN 5.970.492,50

Contribución de los Fondos Europeos: PLN 4.204.169,00

Medida 1.1: Proyectos de I+D de las empresas Submedida 1.1.1: Trabajos de investigación y desarrollo industrial realizados por las empresas del Programa Operativo de Desarrollo Inteligente 2014-2020.

 

The project is co-financed by the European Regional Development Fund under Priority Axis III – Support for innovation in enterprises; Measure: 3.3.
Support for promotion and internationalisation of innovative enterprises, of the Operational Programme Intelligent
Development 2014-2020; Contract no: UG-PMT/3398/1N/2022-USA.

————————-
Electrotile Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań fotowoltaicznych na rynek Stanów Zjednoczonych, skutkujące opracowaniem strategii i jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Electrotile Sp. z o.o. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 150.000 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 150.000 PLN.

 

 

As part of the project, a demonstrator for the EleWall factory will be built – an innovative photovoltaic facade with a capacity of over 50 MW / year.
EleWall has advantages over competing solutions in the form of: higher power achieved, among others thanks to the introduced innovations. EleWall also has a competitive advantage resulting from its technical parameters – it is a product from the BIPV sector used to obtain electricity from building facades.
Contrary to the competition, EleWall can be used in both new and old buildings as it is available in 2 versions: self-supporting and façade-mounted. In addition, EleWall, unlike the competition, will be able to be placed on window openings thanks to its “shutter” structure.

In phase 2 of the project, innovative elements of the production line will be developed: a matrix for lamination of PV modules and a device for connecting PV modules with metal profiles, which will eliminate the narrowest bottlenecks in the production process and enable the achievement of the assumed capacity of 50 MW / year.
Then a prototype of the EleWall production line will be created.
The multiplication of the number of selected devices is to eliminate the remaining bottlenecks. The correctness of the assumptions made will be verified during tests of EleWall elements produced with the use of the prototype.

In phase 3 of the project, a demonstrator of the EleWall automatic production line with a capacity of over 50 MW / year will be built. It was assumed that it will consist of 3 production photovoltaic threads and 1 production thread of metal elements. The correctness of the assumptions will be verified again by testing the elements produced with the use of the demonstrator.
If it is possible to achieve a very high repeatability of the obtained elements produced with the use of the demonstrator, the project assumptions will be confirmed and the product, after certification, will be available for sale.

Value of the project: PLN 49 432 278,00
Funds contribution: PLN 30 765 304,30

The project was implemented as part of the New Energy Technologies Competition II


[PL]
W ramach projektu zostanie zbudowany demonstrator fabryki EleWall – innowacyjnej fasady fotowoltaicznej o wydajności powyżej 50 MW/rok.
EleWall posiada przewagi w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań w postaci: wyższej mocy osiągniętej m.in. za sprawą wprowadzonych innowacji. EleWall posiada też przewagę konkurencyjną wynikającą z jego parametrów technicznych – jest to produkt z sektora BIPV służący do pozyskiwania energii elektrycznej z fasad budynków.
W przeciwieństwie do konkurencji EleWall może być stosowany zarówno na nowych, jak i starych budynkach, ponieważ jest dostępny w 2 wersjach: samonośnej i montowanej do fasady budynku. Dodatkowo EleWall w przeciwieństwie do konkurencji będzie mógł być umieszczany na otworach okiennych dzięki swojej „żaluzjowej” konstrukcji.

W fazie 2 projektu opracowane zostaną innowacyjne elementy linii produkcyjnej: matryca do laminacji modułów PV i urządzenie do łączenia modułów PV z metalowymi profilami, które pozwolą wyeliminować najwęższe gardła w procesie produkcyjnym i umożliwić osiągnięcie zakładanej wydajności 50 MW/rok. Następnie stworzony zostanie prototyp linii produkcyjnej EleWall. Zwielokrotnienie liczby wybranych urządzeń ma pozwolić wyeliminować pozostałe wąskie gardła. Prawidłowość przyjętych założeń zostanie zweryfikowana podczas testów elementów EleWall wyprodukowanych przy użyciu prototypu.

W fazie 3 projektu zbudowany zostanie demonstrator automatycznej linii produkcyjnej EleWall o wydajności powyżej 50 MW/rok. Założono, że będzie on się składał z 3 produkcyjnych nitek fotowoltaicznych i 1 produkcyjnej nitki elementów metalowych. Prawidłowość założeń zostanie ponownie zweryfikowana poprzez przeprowadzenie testów elementów wyprodukowanych przy użyciu demonstratora. Jeśli uda się osiągnąć bardzo wysoką powtarzalność uzyskanych elementów wyprodukowanych przy użyciu demonstratora potwierdzone zostaną założenia projektu i produkt po certyfikacji będzie mógł zostać wprowadzony do sprzedaży.

Wartość projektu: PLN 49 432 278,00
Wkład funduszy: PLN 30 765 304,30

Projekt realizowany w ramach Konkursu Nowe technologie w zakresie energii II.

es_ES